Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Manometric B.V. gevestigd aan de Molengraaffsingel 12 in Delft en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71335420.

Manometric vindt de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn alle gegevens die iets over u zeggen en/of te herleiden zijn naar uw persoon. Om u zo optimaal mogelijk van dienst te zijn verwerkt Manometric uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Manometric verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw burgerservicenummer
  • uw geboortedatum
  • uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
  • uw bank- en betaalgegevens
  • uw gegevens over uw gezondheid
  • gegevens over uw activiteiten op onze website

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw zorgvraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met u te onderhouden in verband met nazorg en controle. Tevens verwerken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief, om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken. Manometric verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij ontvangen gegevens over uw gezondheid. Deze medische informatie ontvangen wij direct van u. Maar ook als er sprake is van een doorverwijzing vanuit uw huisarts, fysiotherapeut, instelling of ziekenhuis. Met gegevens over uw gezondheid gaan wij extra zorgvuldig om. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke zorg u nodig heeft. Voor zover dat nodig is, worden gegevens over uw gezondheid ook gebruikt voor controles door uw zorgverzekeraar, het meewerken aan fraudeonderzoek en analyses voor zorginkoop en risicobeheersing.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactgegevens onderaan deze pagina, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Manometric bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. De belastingwet stelt dat wij uw gegevens zeven jaar moeten bewaren. Die termijn hanteren wij dus ook.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij wisselen uw gegevens veilig uit met onder andere zorgverzekeraars en zorgkantoren. Ook voor klanttevredenheidsonderzoeken kunnen wij u vragen of u hieraan wilt meewerken en of u uw gegevens ter beschikking wilt stellen aan een derde partij hiervoor. Manometric verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zijnde niet een zorgaanbieder, zorgen wij er onder andere (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor oneigenlijke doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Manometric gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Manometric gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting deze link. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Manometric en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@manometric.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Manometric wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Manometric neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Telefoon+31 70 221 16 25
Emailinfo@manometric.nl
Websitewww.manometric.nl
Bezoek- en postadresLoire 124
2491AJ
Den Haag

Wijzigingen privacy-statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy-statement aan te passen. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen in onze dienstverlening, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy-statement.